اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

زیرسازی و آسفالت با اجرای جداول مربوطه -(خیابان جانبازان)
Saturday 11 اردیبهشت 1400      اخبار شهرداری , اسلایدر , مناقصه
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای لایه روکش آسفالت (لایه بیندر)
Saturday 11 اردیبهشت 1400      اخبار شهرداری , اسلایدر , مناقصه
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری و تجهیز کامل چاه آب پارک شهر
Saturday 11 اردیبهشت 1400      اخبار شهرداری , اسلایدر , مناقصه
مناقصه عملیات اجرایی آسفالت و زیر سازی و جداول
Thursday 26 اردیبهشت 1398      اخبار شهرداری , اسلایدر , مناقصه