اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

تاریخ خبر : 1400/02/11
تعداد بازدید: 345
تعداد نظرات: 0

مناقصه خیابان امام- ماده 58

مناقصه خیابان امام- ماده 58

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای لایه روکش آسفالت (لایه بیندر)

شهرداری سیلوانه در نظر دارد باستناد  توافقنامه تخصیص و هزینه کرد اعتبارات موضوع ماده 58 قانون الحاق(2)  نسبت به اجرای عملیات روکش لایه آسفالتی خیابان امام  برابر شرایط خصوصی، مشخصات فنی، برآورد اولیه، نقشه های اجرایی و اسناد منضم به مدارک مناقصه با مبلغ اولیه 3،560،000،000 ریال (سه میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال) بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه  سال 1400 با ضرایب بالاسری بصورت مقطوع از طریق ارزیابی و برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از تمامی پیمانکاران واجد شرایط و صلاحیت دار در رشته راه سازی حداقل رتبه پنج دعوت می­شود با ارائه معرفی نامه کتبی و فیش واریزی 200،000 (دویست هزار ریال) به حساب حساب شماره 3100003723003 نزد بانک ملی شعبه مدرس ارومیه به نام درآمد عمومی شهرداری سیلوانه از بابت خرید اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه ستاد مراجعه نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 11/02/1400 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 15/02/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 8 روز یکشنبه تاریخ 26/02/1400

زمان بازگشایی پاکتها:  ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 26/02/1400

  1. بلغ تضمین شرکت در مناقصه 356،000،000ریال (سیصد و پنجاه و شش میلیون ریال)
  2. هزینه نشر آگهی نوبت اول و تجدید مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: آذربایجان غربی-شهرستان ارومیه-شهر سیلوانه- تلفن 32429474-044  - فاکس 32429446-044

گروه :
نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.