14 تیرماه، روز شهرداری ها گرامی باد

سم پاشی

بلوار خاتم الانبیا

زیر سازی بلوار

دلم برای رییسی سوخت

اطلاعیه شنا ممنوع

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS