هفتم مهر ماه، روز آتش نشان این قهرمانان شجاع و بی ادعا

سالروز ارتحال پیامبر (ص)

فروش 3800 متر مکعب مصالح رودخانه ای

هفته دولت

هیات عالی سرمایه گذاری

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS