انتظار فرج از نیمه ی خرداد کشم - امام خمینی (س)

کلنگ زنی درمانگاه شبانه روزی

روز شوراها

برگزاری روز قدس در شهر سیلوانا

شب قدر

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS