تقویت روشنایی معابر

اهدای جوایز مسابقه نقاشی

مسابقه نقاشی

گرامی داشت مقام معلم

روز شوراها

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS