هفته آتش نشانی

بازگشایی مدارس

تقاطع خیابان امام با معلم

هفته دولت

درمانگاه

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS