5آذر ، روز بسیج مستضعفین گرامی باد.

جلسه سرمایه گذاری

ساختمان اداری

جدولگذاری

جاده ارومیه- زیوه

خیابان امام

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS