صفحات داخلی

تاریخ خبر : 1397/12/21
تعداد بازدید: 1124
تعداد نظرات: 0
امور قراردادها

شرح وظايف دفتر حقوقي و امور قراردادها

الف: شرح وظايف دفتر حقوقي
اقدامات قضايي در جهت استيفاي حقوق و مطالبات سازمان
الف – امور كيفري
از قبيل ( اختلاس،‌كلاه برداري،‌خيانت در امانت ، سرقت ،‌جعل سوء استفاده و غيره ) كه مراحل آن بشرح ذيل مي باشد .

 • طرح شكايت و تنظيم شكوائيه
 • تشكيل پرونده در شعب مربوطه دادگاه
 • پيگيري از طريق مراجع قضايي( كلانتري،‌آگاهي و...)
 • معرفي نماينده و شركت در وقت تعيين شده و پيگيري تا حصول نتيجه و اجراي رأي صادره

ب- امور حقوقي

 • تهيه و تنظيم دادخواست حقوقي
 • تقديم دادخواست به مرجع قضايي صالح به رسيدگي و تهيه مدارك لازم.
 • شركت در جلسات دادرسي پس از تعيين وقت
 • اطلاع از حكم صادره و پيگيري اجراي حكم
 • بررسي و پاسخ به دعاوي حقوقي مطروحه له و عليه سازمان
 • از قبيل ضرر و زيان وارده موارد تخليه ملك مطالبه اجور معوقه الزام به انجام تعهد  و... با تنظيم لايحه ،‌تهيه مدارك و مستندات لازم،‌ شركت در جلسات رسيدگي
 • بررسي و پاسخ به دعاوي كيفري
 • بررسي، شركت در جلسات رسيدگي ديوان عدالت اداري
 • بررسي،‌ پاسخ شركت در جلسات رسيدگي ديوان عدالت اداري مربوط به شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي عليه سازمان
 • رسيدگي به پرونده هاي موجود در مراجع اداري
 • هيأتهاي مالياتي: بررسي پرونده هاي مالياتي و رسيدگي به اختلاف هاي مالياتي
 • هيأت هاي تشخيص حل اختلاف اداره كل كار و امور اجتماعي
 • هيأت هاي تشخيص  تأمين اجتماعي : بررسي پرونده هاي مربوط به عدم پرداخت حق بيمه
 • كميسيون ماده 100: بررسي پرونده هاي مربوط به تخلفات ساختماني از قبيل اضافه بنا  عدم رعايت تراكم و كاربري
 • انجام امور محوله بنا به تفویض اختیار از سوی مدیر عامل .
 • اجرای کامل سیستم مدیریت یکپارچه.
 • انجام سایر امور مربوط به شغل محوله از طرف مافوق سازمانی.
 • بررسي امور ثبتي
 • نظارت و اقدام  به صدور درخواست اجرائيه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق سازمان
 • جمع آوري مدارك مورد نياز در مورد املاكي كه در حين اجراي تشريفات ثبتي مورد اعتراض اشخاص حقيقي و حقوقي قرار مي گيرند.
 • تقاضاي صدور سند در مورد املاكي كه تاكنون سند براي آنها صادر نگرديده است.


عنوان پست: رئیس اداره امور قراردادها

 • شرکت در مناقصات به نمایندگی از طرف سازمان
 • تنظیم قرارداد جهت اجرای پروژه ها با رعایت همه جوانب امر و اخذ نظریات مدیران حقوقی، مالی و اجرایی
 • امکان سنجی، تنظیم فرم امکان سنجی و اعلام نتایج امکان سنجی پیشنهادهای ارائه شده توسط پیمانکاران
 • رعایت دقیق مفاد قراردادها و شرایط عمومی پیمان و کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های معاونت برنامه ریزی و نهاد نظارت راهبردی  ریاست جمهوری و سازمان مدیریت برنامه ریزی سابق کشور در هنگام تنظیم صورت وضعیتها


بررسي و رسيدگي به قراردادها

 • تهيه و تنظيم متن پيش نويس قراردادهاي واحدهاي مختلف با اشخاص حقيقي و حقوقي و تأييد دفتر حقوقي
 • قراردادهاي تأسيساتي،‌ فني ،  ساختماني، عمراني،‌ احداث بنا رنگ آميزي
 • قراردادهاي خدماتي،‌ تهيه و طبخ غذا، سرويس اياب و ذهاب
 • قراردادهاي خريد لوازم  تجهيزات سخت افزاری
 • قراردادهاي آموزشي، پژوهشي تحقيقاتي، تبليغاتي،‌ مشاوره ، تأليف نشر كتب و مجلات
 • قراردادهاي سرويس نگهداري موتورخانه تأسيسات،‌ ساخت، حمل و نصب و راه اندازي
 • قراردادهاي طراحي و برنامه ريزي نرم آفزاري
 • قراردادهاي اجاره جهت واگذاري برخي از املاك سازمان و... به اشخاص حقيقي يا حقوقي
 • قراردادهاي واگذاري زمين
 • تهيه و تنظيم متن متمم، اصلاحيه و توافق نامه هاي مربوط به قراردادها
 • تهيه و تنظيم اسناد( رسمي ،‌ غير رسمي) معاملات از قبيل خريد و فروش اجاره رهن.
 • همکاری و هماهنگی با ناظر اداره قراردادهای شهرداری مرکزی
 • تهیه مدارک مورد نیاز دستگاههای نظارتی از جمله  سازمان بازرسی  با کسب  اجازه از مدیر عامل سازمان
 • انجام امور محوله بنا به تفویض اختیار از سوی مدیر عامل .
 • اجرای کامل سیستم مدیریت یکپارچه.
 • انجام سایر امور مربوط به شغل محوله از طرف مافوق سازمانی.


ب: شرح وظايف كارشناس امور قراردادها

 • بررسي و تأييد نمونه قراردادهاي واحدهاي تابعه با قوانين و مقررات آئين نامه هاي مربوطه
 • بررسي ميزان ، نوع ضماتننامه حسن و تعهد اجراي قراردادها با قوانين و مقررات آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان
 • نگهداري نمونه قراردادهاي منعقده ارسالي به واحدها در سوابق پشتيباني قراردادها
 • ثبت اطلاعات مجوزهاي صادره مالي و تعداد نيروي انساني در جداول اطلاعات امور واگذار شده به بخش غير دولتي و خصوصی
 •  تنظيم چك ليست هاي نظارتي بر اساس شاخص هاي موجود در قراردادها جهت بازديد گروه نظارت و كارشناسان
 • كارشناسي كليه امور واگذار شده به بخش خصوصي حسب ارتباط موضوع
 • اصلاح و ويرايش شرايط مناقصات و مزايده ها مختلف واحدها براي انجام مراحل مناقصه يا مزايده
 • كارشناسي موارد اختلاف واگذار كننده و پيمانكاران در اجراي مفاد قرارداد
 • اعلام نقاط ضعف موجود در قراردادهاي منعقده جهت طرح در كميته كارشناسان سازمان
 • كارشناسي و تدوين معيارهاي كليدي اجراي روش مديريت پيمان در قراردادها خدمات و پشتيباني
 • انجام مكاتبات و ارائه راهبردهاي عملياتي به واحدهاي تابعه در خصوص امور فني و تخصصي شرايط مناقصه و قرارداد خدمات پشتيباني
 • رابط سازمان با اداره كار استان جهت استعلام هاي لازم در موارد اختلاف واگذار كننده و پيمانكار و شفاف سازي دستورالعمل هاي صادره
 • تنظيم چک ليست هاي ارزيابي خدمات و پشتيباني
 • تنظیم آگهی های روزنامه مناقصات و پیگیری چاپ آن و همچنین تهیه نظریه کارشناس رسمی دادگستری در موارد مورد نیاز.
 • بررسي و كارشناسي شرايط اختصاصي و عمومي مناقصات و مزايده ها جهت واگذاري
 • كارشناسي طرح هاي واگذاري ( خدمات پشتيباني و ...) به بخش خصوصي
 • جمع آوري،‌ساماندهي و تهيه بانك اطلاعاتي پرسنلي بخش خصوصي طرف قرارداد سازمان
 • جمع آوري و ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه شركت ها و قراردادهاي منعقده و تكميل فرم هاي شناسايي سهامداران شركت ها با هماهنگي اداره آمار
 • طبقه بندي و ثبت و بايگاني يك نسخه از تمام قراردادهاي منعقده در واحدهاي تابعه
 • تهيه دستورالعمل اجرايي واگذارهايي خدمات،‌ تأسيسات ،  نقليه
 • تهيه شرايط مناقصه و قرارداد خدمات،‌ تأسيسات، نقليه
 • بررسي و تأييد و نگهداري قراردادهاي بزرگ برابر رأي كميسيون مناقصات
 • تهيه بانك اطلاعاتي رايانه اي از قراردادهاي پرسنلي پيمانكاران
 • تهيه و ارسال مجوز مناقصه / مزايده جهت واحدهاي تابعه
 • دسته بندي اطلاعات اخذ شده و تعيين نوبت جهت شركت در كميسيون و برگزاري كميسيون مناقصه / مزايده
 • تهيه صورتجلسه ها و ابلاغ به واحدها بعد از برگزاري مناقصه / مزايده
 • جمع آوري و بررسي قراردادهاي منعقده و ارسالي واحدها از نظر تنظيم در فرم استاندارد سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور.
 • ورود اطلاعات مناقصه ها/ مزايده هاي انجام شده به رايانه و بانك اطلاعاتي حوزه و تهيه نمودار مقايسه اي واحدها
 • تهيه جدول برگزاري مناقصه / مزايده بر اساس مستندات موجود و نامه هاي رسيده از واحدها
 • تهيه پاسخ مكاتبات واحدها به امور مناقصه ها
 • تهيه و ابلاغ مكاتبه هاي قابل طرح در جلسه هيئت مدیره سازمان
 • به روز درآوردن فرآيند ها و اطلاعات امور مناقصه / مزايده در سايت سازمان
 • بررسي و رفع نقص تيپ هاي قراردادهاي گذشته
 • ارائه آمار مناقصه ها/ مزايده هاي انجام شده به مدیرعامل یا قائم مقام
 • انجام امور محوله بنا به تفویض اختیار از سوی مدیر عامل .
 • اجرای کامل سیستم مدیریت یکپارچه.
 • انجام سایر امور مربوط به شغل محوله از طرف مافوق سازمانی.
گروه : نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.