خيابان شهيد بربرين

نصب نرده

روز شهرداری ها

جابجایی تیر مخابرات

ديوار ساحلي

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS