بارش شدید برف در سیلوانا

راهیپمایی 22 بهمن

برگزاری مسابقات شطرنج

فروش املاک تفکیکی

اطلاع رسانی عمومی عوارض محلی

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS