سال جهش تولید

فرا رسیدن عید نوروز مبارک

روز درختکاری

روز شهردار گرامی باد

عملیات لکه گیری جاده اصلی سیلوانا موانا

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS