چهار شنبه بازار سیلوانا

تقدیر از پرسنل

جدول گذاری

تسطیح جاده

ساخت آبخوری

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS