بانک ملی در سیلوانا

سخنرانی مدعوین

حاج آقا عزیزیان،امام جمعه سیلوانا

بانک ملی

تعریض پل

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS