بارش اولین برف زمستانی در سیلوانا

هفته بسیج گرامی باد

جلسه هم اندیشی

مانور سي مهر

هفته وحدت گرامی باد

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS