اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

تاریخ خبر : 1398/02/26
تعداد بازدید: 507
تعداد نظرات: 0

آگهی تجدید مناقصه

آگهی تجدید مناقصه

 

اجرای زیر سازی ، آسفالت (لایه بیندر) و جداول مربوطه

(سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال)

 

)آگهی تجدید مناقصه(

 

شهرداری سیلوانه برای بار دوم (تجدید مناقصه) در نظر دارد باستناد  موافقت نامه به شماره 219غ1502004 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی (اصلاحیه دوم)، از محل اعتبارات ارتقاء شاخص های توسعه اقتصادی-اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات جرائم رانندگی-الزامات قانونی اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانی- قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (اسناد خزانه) نسبت به اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت و جداول مربوطه برابر شرایط خصوصی، مشخصات فنی، برآورد اولیه، نقشه های اجرایی و اسناد منضم به مدارک مناقصه با مبلغ اولیه 4،500،000،000 ریال (چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال) بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه  سال 1398 با ضرایب بالاسری بصورت مقطوع از طریق ارزیابی و برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از تمامی پیمانکاران واجد شرایط و صلاحیت دار در رشته راه سازی حداقل رتبه پنج دعوت می­شود از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز و با ارائه معرفی نامه کتبی و فیش واریزی 750،000 (هفتصد و پنجاه هزار ریال) به حساب حساب شماره 3100003723003 نزد بانک ملی شعبه مدرس ارومیه به نام درآمد عمومی شهرداری سیلوانه از بابت خرید اسناد و شرکت در مناقصه به دفتر فنی شهرداری سیلوانه مراجعه نمایند.

1-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 450،000،000ریال (چهارصدوپنجاه میلیون ریال)

2-تاریخ تکمیل و تسلیم اسناد مناقصه 10 (ده) روز بعد از نشر آگهی می باشد

3-هزینه نشر آگهی  نوبت اول و تجدید مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: آذربایجان غربی-شهرستان ارومیه-شهر سیلوانه- تلفن 32429474-044  - فاکس 32429446-044

گروه :
نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.