اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

تاریخ خبر : 1400/02/11
تعداد بازدید: 315
تعداد نظرات: 0

مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری و تجهیز کامل چاه آب پارک شهر

مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری و تجهیز کامل چاه آب پارک شهر

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری و تجهیز کامل چاه آب پارک شهر

  شهرداری سیلوانه در نظر دارد به استناد موافقتنامه به شماره طرح 195غ1502001 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی (اصلاحیه اول)، از محل الزامات قانونی اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانی (اسناد خزانه) و همچنین باستناد  توافقنامه تخصیص و هزینه کرد اعتبارات موضوع ماده 58 قانون الحاق(2) مربوط به سال 1399 پروژه حفاری و تجهیز کامل چاه آب پارک ساحلی شهر سیلوانه  را طبق مشخصات زیر و بدون تعدیل و مابه­التفاوت به صورت کامل با قیمت مقطوع از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از تمامی پیمانکاران واجد شرایط و صلاحیت دار دعوت می­شود با ارائه معرفی نامه کتبی و فیش واریزی 200،000 (دویست هزار ریال) به حساب حساب شماره 3100003723003 نزد بانک ملی شعبه مدرس ارومیه به نام درآمد عمومی شهرداری سیلوانه از بابت خرید اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه ستاد مراجعه نمایند. لازم بذکر می­باشد تامین اعتبار موافقتنامه با شماره طرح 195غ1502001 از اسناد خزانه با مشخصات اخزا 901 و با سررسید 21/06/1401 به مقدار یک میلیارد ریال بوده و مبلغی نقدی تخصیص یافته از محل ماده 58 به میزان دو میلیارد ریال می باشد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 11/02/1400 می­باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت  19 روز چهارشنبه مورخ 15/02/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 26/02/1400

زمان بازگشایی پاکتها:  ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 26/02/1400

1-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 300،000،000ریال (سیصد میلیون ریال)

2-هزینه نشر آگهی نوبت اول و تجدید مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: آذربایجان غربی-شهرستان ارومیه-شهر سیلوانه- تلفن 32429474-044  - فاکس 32429446-044

گروه :
نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.