فاتحه خوانی شهدای خدمت

شهدای خدمت

شهیدان خدمت

بازدید میدانی

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS