سالگرد ارتحال جانگذار امام (ره)

روز جهانی کار و کارگر

زیرسازی و آسفالت با اجرای جداول مربوطه -(خیابان جانبازان)

مناقصه خیابان امام- ماده 58

مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری و تجهیز کامل چاه آب پارک شهر

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS