اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

تاریخ خبر : 1401/06/28
تعداد بازدید: 241
تعداد نظرات: 0

فروش 3800 متر مکعب مصالح رودخانه ای

فروش 3800 متر مکعب مصالح رودخانه ای

شهرداری سیلوانه به استناد قرارداد با شرکت سهامی آب منطقه ای استان آذربایجان غربی، با موضوع حق انتفاع و بهره برداری  از بستر رودخانه شهرچای، مسیل سیلوانا و مسیل ربط واقع در حریم شهر سیلوانا  در نظر دارد در خصوص مانده مصالح رودخانه ای برداشت شده توسط شهرداری مازاد بر اجرای پروژه های عمرانی را به شرکت ها و کارخانجات تولید مصالح سنگی واجد شرایط بفروش برساند. لذا به منظور تسریع در این امر، از تمامی شرکت­های صلاحیت دار دعوت بعمل می آید تا، بهاء مورد مشروحه ذیل را که حاضر به انجام آنها می­باشند تعیین و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ1401/07/10  در سامانه ستاد ثبت و بارگذاری نمایید. (کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می­باشد )

 

 

شرکت / پیمانکار:..................................... آدرس :........................................................................................................   شماره تلفن همراه: ...............................

 

ملاحظات

بهاء کل

(ریال)

بهاء واحد

ریال

واحد

مقدار

مشخصات

 

ردیف

تمامی امورات مربوط به برداشتنقشه برداری، حفاری، بارگیری، حمل و تخلیه در محل مورد نظر پیمانکار به عهده خود پیمانکار می باشد.

 

 

تن

 

فروش مصالح سنگی رود خانه ای

1

(توجه):  هزینه های حمل به شهر سیلوانه و تا پایکار بعهده فروشنده می­باشد.

قیمت کل (به حروف) :

شرکت یا پیمانکار ضمن مطالعه دقیق برگ مزایده وضعیت شرایط اجرائی و بازدید از محلهای اجرای پروژه، متعهد می­گردم تا حداکثر به مدت 4روز کاری در صورت برنده شدن نسبت به عقد قرارداد و انجام امورات مربوطه اقدام نماید.

 

نام و نام خانوادگی :                                       کد ملی /کد اقتصادی :                                     امضاء و مهر پیشنهاد دهنده

 
 متقاضیان محترم  مزایده با مراجعه به سامانه ستاد، می تواند ضمن آگاهی از جزئیات مزایده  در مزایده شرکت نمایند
گروه :
نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.