اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

تاریخ خبر : 1400/11/04
تعداد بازدید: 291
تعداد نظرات: 0

مزایده

مزایده

شهرداری سیلوانه به استناد قرارداد  شماره 4812/244/1400/ص/02 مورخ 11/10/1400 شرکت سهامی آب منطقه ای استان آذربایجان غربی، با موضوع حق انتفاع و بهره برداری از 19450 مربع از بستر رودخانه شهرچای، مسیل سیلوانا و مسیل ربط واقع در حریم شهر سیلوانا و روستای راژان شهرستان ارومیه در نظر دارد انجام تمامی عملیات برداشت مصالح رودخانه ای، دپو بارگیری، حمل و تخلیه در محل دپوی مصالح از معادن فوق در شهر سیلوانا تا کارخانه را به همراه خود مصالح  به مدت سه ماه به شرکت ها و کارخانجات تولید مصالح سنگی واجد شرایط بفروش برساند. لذا به منظور تسریع در این امر، از تمامی شرکت­های صلاحیت دار دعوت بعمل می آید تا، بهاء مورد مشروحه ذیل را که حاضر به انجام آنها می­باشند تعیین و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ------- در سامانه ستاد ثبت و بارگزاری نمایید. (کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می­باشد )

 

 

شرکت / پیمانکار:..................................... آدرس :........................................................................................................   شماره تلفن همراه: ...............................

 

ملاحظات

بهاء کل

(ریال)

بهاء واحد

ریال

واحد

مقدار

مشخصات

 

ردیف

تمامی امورات مربوط به برداشتنقشه برداری، حفاری، بارگیری، حمل و تخلیه در محل مورد نظر پیمانکار به عهده خود پیمانکار می باشد.

 

 

تن

 

فروش مصالح سنگی رود خانه ای

1

(توجه):  هزینه های حمل به شهر سیلوانه و تا پایکار بعهده فروشنده می­باشد.

قیمت کل (به حروف) :

شرکت یا پیمانکار ضمن مطالعه دقیق برگ مزایده وضعیت شرایط اجرائی و بازدید از محلهای اجرای پروژه، متعهد می­گردم تا حداکثر به مدت 3روز کاری در صورت برنده شدن نسبت به عقد قرارداد و انجام امورات مربوطه اقدام نماید.

 

نام و نام خانوادگی :                                       کد ملی /کد اقتصادی :                                     امضاء و مهر پیشنهاد دهنده

 
 متقاضیان محترم  مزایده با مراجعه به سامانه ستاد، می تواند ضمن آگاهی از جزئیات مزایده  در مزایده شرکت نمایند
گروه :
نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.