اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

تاریخ خبر : 1400/02/11
تعداد بازدید: 384
تعداد نظرات: 0

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي خريد قير MC٨٥-١٠٠

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي خريد قير MC٨٥-١٠٠

        شهرداری سیلوانه در نظر دارد باستناد موافقت نامه به شماره طرح 1502004026 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین با عنایت به  بند هـ تبصره یک قانون بودجه سال 1399 کل کشور از محل اعتبارات قانونی تملک داراییهای سرمایه ای برنامه ششم 1396- 1400 (ملی استانی)  نسبت به خرید قیر از نوع MC85-100 با مبلغ کل 4،602،000،000 ریال (چهار میلیارد و ششصد و دو میلیون ریال) با مشخصات اخزا (اخزا 911  تاریخ انتشار: 06/09/1399 با  تاریخ سررسید: 06/09/1402 به مبلغ 4،149،000،000 ریال و اخزا 914 تاریخ انتشار 25/10/1399 با سررسید 25/10/1402 به مبلغ 453،000،000 ریال) از طریق مناقصه اقدام نماید  لذا از تمامی شرکتهای واجد شرایط، صلاحیت دار و مورد تائید سازمان شهرداریهای کشور دعوت می­شود در صورت تمایل؛ پیشنهاد قیمت خود را بر اساس واحد تناژ و بصورت مقطوع و با در نظر گرفتن هزینه حمل از طریق سامانه ستاد اقدام به شرکت در مناقصه نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 11/02/1400 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 15/02/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 26/02/1400

زمان بازگشایی پاکتها:  ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 26/02/1400

  1. هزینه نشر آگهی نوبت اول و تجدید مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
  2. هزینه حمل قیر به عهده شرکت برنده در مناقصه می باشد.
  3. از تاریخ حواله تا سررسید اسناد خزانه، حفظ قدرت خرید 15% می باشد.

آدرس: آذربایجان غربی-شهرستان ارومیه-شهر سیلوانه- تلفن 32429474-044  - فاکس 32429446-044

گروه :
نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.