اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

تاریخ خبر : 1399/02/22
تعداد بازدید: 449
تعداد نظرات: 0

مزایده زمين

مزایده زمين

شهرداري سيلوانه : با استناد به مصوبه شماره 46 مورخ 19/08/1397 شوراي اسلامي شهر سيلوانه و صورتجلسه مورخ 11/02/1399 كميسيون معاملات در نظر دارد نسبت به فروش تعدادي از قطعات زمين تفكيكي خود با كاربري مسكوني واقع در خيابان 20 متري جنب ساختمان اداري شهرداري از طريق مزايده عمومي با قيمت پايه كارشناسي روز و شرايط مشروحه ذيل به متقاضيان واگذار نمايد.

متقاضيان بايد 5% قيمت پايه را به عنوان سپرده به حساب سپرده شهرداري به شماره 3100000937009 نزد بانك ملي شعبه مدرس اروميه واريز نمايند .

به تقاضاي فاقد سپرده و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد .

شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات واصله مختار است.

هزينه چاپ آگهي و كارشناسي به عهده برنده مزايده خواهد بود.

متقاضيان تا آخر وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 01/03/1399مي توانند درخواست هاي خود را با ضميمه سپرده واريزي تحويل امور مالي شهرداري نمايند.

پيشنهادات واصله راس ساعت روزشنبه مورخ 03/03/1399با حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري بازگشايي و قرائت خواهند گرديد.

فروش به صورت نقدي بوده و برنده مزايده بايد ظرف هفت روز از تاريخ اعلام نتيجه نسبت به پرداخت قيمت قطعي پيشنهادي ملك اقدام در غير اين صورت با نفر بعدي تا سوم به ترتيب اولويت تحويل و سپرده نفرات انصراف دهنده به نفع شهرداري ضبط خواهد شد و به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و به منظور آگاهي از شرايط مزايده و دريافت اسناد و مدارك شركت در مزايده همه روزه به جز ايام تعطيل از تاريخ درج آگهي تا پايان وقت اداري مورخ 01/03/1399 به سامانه ستاد معاملات الكترونيكي دولت https//setadiran.ir   مراجعه و يا با شماره تلفن 04432429448 تماس حاصل نمايند.

 
گروه :
نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.