اخبار

مهمترین خبرها

اخبار

تاریخ خبر : 1397/12/14
تعداد بازدید: 509
تعداد نظرات: 0

آگهی مزایده فروش زمین - نوبت اول

آگهی مزایده فروش زمین - نوبت اول

به نام خدا

شهرداری سیلوانا به استناد مصوبه شماره 46 مورخ 19/8/97 شورای اسلامی محترم شهر سیلوانا در نظر دارد نسبت به فروش 22 قطعه زمین با کاربری مسکونی تفکیکی از زمینهای شهرداری واقع در شهر سیلوانا خیابان 20 متری جنب ساختمان اداری شهرداری، از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه کارشناسی روز و شرایط مشروحه ذیل به متقاضیان واگذار نماید

  1. متقاضیان باید پنج درصد قیمت پایه را به عنوان سپرده به حساب سپرده شهرداری به شماره 3100000937009 سیلوانه نزد بانک ملی شعبه مدرس ارومیه واریز نماید .
  2.  به تقاضای فاقد سپرده ومبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد
  3.  فروش به صورت نقدی بوده و برنده مزایده باید ظرف هفت روز از تاریخ اعلام نتیجه نسبت به پرداخت قیمت قطعی ملک اقدام در غیر این صور ت با نفر بعدی تا نفر سوم به ترتیب اولویت قرارداد منعقد و سپرده نفرات انصراف دهنده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد .
  4. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است.
  5. متقاضیان تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه 22/12/97 می توانند در خواست های خود را به ضمیمه سپرده تحویل امور مالی شهر داری نمایند .
  6. پیشنهادات واصله راس ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 23/12/97 با حضور اعضای کمیسیون معاملات شهرداری با زگشایی و قرائت خواهند گردید.
  7. هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود .
  8. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر وبه منظور آگاهی از شرایط مزایده ودریافت مدارک شرکت در مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 22/12/97  به امور مالی شهرداری مراجعه یا با شماره تماس 32429448-044 تماس حاصل نمایند.
گروه :
نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.