صفحات داخلی

فروش 3800 متر مکعب مصالح رودخانه ای
تاریخ خبر : 1401/06/28
تعداد بازدید: 100
تعداد نظرات: 0
فروش 3800 متر مکعب مصالح رودخانه ای

شهرداری سیلوانه به استناد قرارداد با شرکت سهامی آب منطقه ای استان آذربایجان غربی، با موضوع حق انتفاع و بهره برداری  از بستر رودخانه شهرچای، مسیل سیلوانا و مسیل ربط واقع در حریم شهر سیلوانا  در نظر دارد در خصوص مانده مصالح رودخانه ای برداشت شده توسط شهرداری مازاد بر اجرای پروژه های عمرانی را به شرکت ها و کارخانجات تولید مصالح سنگی واجد شرایط بفروش برساند. لذا به منظور تسریع در این امر، از تمامی شرکت­های صلاحیت دار دعوت بعمل می آید تا، بهاء مورد مشروحه ذیل را که حاضر به انجام آنها می­باشند تعیین و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ1401/07/10  در سامانه ستاد ثبت و بارگذاری نمایید. (کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می­باشد )

 

 

شرکت / پیمانکار:..................................... آدرس :........................................................................................................   شماره تلفن همراه: ...............................

 

ملاحظات

بهاء کل

(ریال)

بهاء واحد

ریال

واحد

مقدار

مشخصات

 

ردیف

تمامی امورات مربوط به برداشتنقشه برداری، حفاری، بارگیری، حمل و تخلیه در محل مورد نظر پیمانکار به عهده خود پیمانکار می باشد.

 

 

تن

 

فروش مصالح سنگی رود خانه ای

1

(توجه):  هزینه های حمل به شهر سیلوانه و تا پایکار بعهده فروشنده می­باشد.

قیمت کل (به حروف) :

شرکت یا پیمانکار ضمن مطالعه دقیق برگ مزایده وضعیت شرایط اجرائی و بازدید از محلهای اجرای پروژه، متعهد می­گردم تا حداکثر به مدت 4روز کاری در صورت برنده شدن نسبت به عقد قرارداد و انجام امورات مربوطه اقدام نماید.

 

نام و نام خانوادگی :                                       کد ملی /کد اقتصادی :                                     امضاء و مهر پیشنهاد دهنده

 
 متقاضیان محترم  مزایده با مراجعه به سامانه ستاد، می تواند ضمن آگاهی از جزئیات مزایده  در مزایده شرکت نمایند
گروه : نویسنده خبر: روابط عمومی
تصاویر
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.