برگزاری مانور زلزله

برگزاری جشن میلاد حضرت محمد(ص)

جشن میلاد

جلسه با شهروندان

دیوار ساحلی

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS