خاکبرداری مصالح و نخاله ها

عید سعید قربان مبارک باد

بازار هفتگی

ابتدای خیابان باکری

خیابان امام

دومین چهارشنبه بازار

سخن شهردار توسعه پایدار سیلوانه و بهبود سطح زندگی شهری شهروندان و کارکنان و مجموعه شهرداری، هدف ماست.
ideal CMS